Uvjeti jamstva

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku 

Komplet sistem kao uvoznik rabljene opreme jamči za rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. U slučaju da proizvod ne radi ispravno uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa.

Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i ovjerenog jamstvenog lista, te uz detaljan opis kvara.

Važeći jamstveni list je ovaj jamstveni list koji je uz uređaj priložio uvoznik. Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem kupcu).

 • Jamstvo na rabljena računala iz naše ponude je 12 mjeseci.
 • Jamstvo na rabljene POS pisače iz naše ponude je 6 mjeseci.
 • Jamstvo na rabljene monitore iz naše ponude je 6 mjeseci.
 • Jamstvo na ostalu rabljenu opremu iz naše ponude (A4 pisači, komponente, prijenosna računala) je 3 mjeseca.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE :

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodešene za rad uređaja;
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije;
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres…);
 • kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.;
 • za LCD monitore jamstvo ne uključuje LCD ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača;

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU :

 • nadogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika;
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba;
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni;
 • ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu;
 • ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal;

OSTALI UVJETI JAMSTVA: 

 • u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis;
 • u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda te troškove dostave;
 • ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka;
 • u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis ili nije moguće popraviti kvar, uvoznik se obvezuje da će isti zamijeniti drugim proizvodom uz suglasnost kupca ili će kupcu biti vraćen iznos plaćenog proizvoda;

Zamjena proizvoda 

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača;
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod;
 • je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna;
 • neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda;

NAPOMENA 
Baterije rabljenih prijenosnika nisu predmet jamstva. Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda također nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju.
Korisnički podaci u proizvodima/na medijima

Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (npr. izmjena čvrstog diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak, i u drugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, dodatni softver, certifikati ….) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.

Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport

 • Partneri prijavljuju robu na servis putem servisnog obrasca.
 • Troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner.
 • Prijavljena roba se predaje osobno ili se šalje nekom od dostavnih službi.
 • Komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu.
 • Svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta.
 • Oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj, a Komplet sistem zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja.
 • Na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis.

Reklamiranje robe koja je nepotpuna ili neispravna od samog početka (DOA) 

 • Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti prodavatelju u roku od tri radna dana od primitka robe, e-mailom ili poštom.
 • Komplet sistem će zamijeniti robu s nedostatkom osim u slučaju ako je nedostatak nastao krivnjom kupca.
 • O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti Komplet sistem bez odgađanja.

ZA REKLAMACIJE KOJE SE NE PODIGNU U ROKU OD 90 DANA NE ODGOVARAMO!